HỆ THỐNG CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG


*
Thông tin yêu cầu
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
THÔNG TIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
*
*
*
*
*
*
Tập tin đính kèm
Vui lòng đính kèm các tập tin hình ảnh về các loại giấy tờ sau để giúp cơ quan chức năng xác minh và giải quyết nhanh hồ sơ của ông/bà:

1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD (theo mẫu Phụ lục I – Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ);
2. Tệp tin chứa ảnh màu scan từ bản chính các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp (định dạng file *.pdf);
3. Tệp tin chứa ảnh màu scan từ bản chính các Quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hoạt động độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai (định dạng file *.pdf);
4. 02 ảnh mầu 4x6 nền trắng được chụp trong thời gian không quá 6 tháng.

Lưu ý:
Các tài liệu đính kèm khi khai báo là bản scan, ảnh chụp tài liệu gốc CHỈ ĐÍNH FILE PDF - MỖI FILE KHÔNG QUÁ 3MB
Khi tới nhận kết quả, công dân chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ kèm 2 ảnh 4x6cm nền trắng nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Thành phần hồ sơ Tập tin Ghi chú Xử lý
*Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt Động Xây Dựng
*Tệp tin chứa ảnh màu scan từ bản chính các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp (Bằng Trung cấp, Cao đẳng; TNĐH…)
*Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện (đối với cá nhân hoạt động độc lập). Các Quyết định phân công công việc hoặc văn bản giao nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai.
*Hai ảnh 04 X 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn
Thông tin liên hệ
*
*
← Quay lại